March 19, 2019

CHIN LEH ZOMI : KHAT KA TEM, KHAT KA PAAI

~ Kap Sian Thang @Kush Zomi

 

Eite tawh a kisai khalo kitotna sung a va kiphuum lut pen ui om muang  khat a bil a kaihsak tawh kibang hi. Kumpi Solomon (Paunak 26:17)

Tangthu khat hong gen ning:

Nisuahna lam a gamla mahmah, leitung kiu khat ah ‘Lamka’ a kici khuapi etlawm mahmah khat om hi. Tua khuapi sung ah mipil mahmah Pu Zo Mang kici khat om a, amah pen Zomi nam sung pan Tedim Chin namke (tribe) te ahi hi. Nikhat, Pu Zo Mang’ kiang ah thu dong ding in tangval no khat hong pai hi.

Tangval: Pu aw, na dam hiam? I minam tawh kisai thu dot nop pawl khat nei a hong pai hi veng.

Pu Zo Mang: Dam liailiai tei veng e. Bang thu ahia? Gen dih ve

Tangval: Ai’h leh pu, bang hang a ei Lamka a om Tedim mite CHIN na ki ci kha laizang i hia le?

Pu Zomang: Na question khial teh, ka tu. Question diklo tawh answer dik ki ngah ngeilo hi. Na question ding pen ‘Bang hang a Kawlgam Tedim miten CHIN min hici zakdah laizang uh hiam?’ ci le cin na vai kitel baih zaw ding hi…

Tangval: Tua lian hi ei Pu kong dot nop! Ka buaina kei sang tel theih zaw teh, haha..

Pu Zo Mang: Limtak na ngai aw, ong gen ning ei. Eden huan pan pan zezen ni maw.

Tangval: Awle

Pu Zo Mang:  Pasian in Eden huan pan in Adam leh Eve a hawl khiat khit ciang in a suan le khak te uh leitung khempeuh ah kitheh thaang hi.

Honkhat  nisuahna lam manawh in hong pai uh a, Sengam laizang tak (Central China) ah teeng uh hi. MinamVanglian khat suak in 1122 BC kum in Zhou/ZO Kumpi Ukna (Zhou Dynasty) phuan uhi.  Ahih hang in gaal kido na ah amau sang a atha hatzaw minam khat(Chin/Qin  Dynasty) lel uh ahih man in Sengam khanglam-nisuahna lam(south east) manawh in tai khia suk uh a, Irrawady Guun dung zui suk in Kawlgam saklam(North Burma) ah teng uh hi. Tua pan in Zo guunpi (Chindwin) zuito in Zo guun dung ah tawlpi khat teeng  uh hi. Tua pan in pai leuleu in 8th Century AD ciang in zaang gam khat ahi Khampat tung uh a, Khampat ah sawt pi tak teeng in gen a nei mahmah mawng sing khat zong suan uh hi. Gaal tuamtuam nang lah uh ahih man in Khampat panin Mualtung lam, Zogam lam manawh in paito uh hi.

 

12th Cent AD ciang in Pu Songthu makai in mi 40 gam zong ding in kuan khia uh a, Khuulpi kici kuahawm(cave) khat va mu in tua khul mun ah teng uh hi. Tua pan in gamthak zong in pai leuleu uh a, Ciimnuai khua sat uh hi

 

Ciimnuai ah sawtpi tak teeng in mi hong tam uh ciang in khua tuamtuam sat in ki khen khia uh a, Mi tuamtuam in Geltui, Kalzang, Mualbem, Vangteh, Dimpi, Khuasak, Balzaang leh  khua tuamtuam te sat uh a, 1550 AD kum in Pu Gui Mang Guite in Tedim khua sat hi.Tua khua ah Teizang, Sihzang, Zou, Gangte, vaiphei, Thahdo cih te leh pau tuamtuam kigawm tampi a teen’ khopna pan un Pau thak khat ahi‘Tedim Pau’ kici hong piang khia hi.

 

Tangval: Pu..na thugen ong botsat pak ning! … Ai’h leh Pu, den a na gen Chin Dynasty kici pen ei Tedim Chin te’ pi leh pute te hi’n teh maw?

Pu Zo Mang: Deksuai! Hilo. Ei’ pute pen Zhou/Zo Dynasty phuan te hi. Mi pawl khat in a gen’na ah ‘Zo’ a kici mi vanglian/Kumpi khat om a, tua Zo’ i suan le khak, a tu leh ta, ami teng pen Zo’mi, Zomi kici hi, a ci zong om hi. Ahih hang in hih bang tuanthu te pen a proof taktak omlo a, lah up lah huai sam lo hi. Kei bang in buaina tampi a ven’ na ding in um suk lel ing…I pu Zo’ i suan teng Zomi hi hang, ci in sang ziau ing.

Tangval: Tua ai’h leh bang hang a ei CHIN hi kha?

Pu Zo Mang: Zomi ten seng leh paal bawm lian pipi zang in van pua ihih man in Kawl (Burmese) ten seng/bawm puate hong cihna un CHIN mite hong ci uh a, hih pen CHIN min hong piankhiatna hi, a ci om hi. Hih zong den a mah bang in a ‘proof’ bang mah om tuan lo, tangthu gen a ki gen hi leuleu hi. Kawl te’ hong simmawhna kam pau zong hi kha ding hi, zong hi lo thei hi. Kuaman thei lo hi.

Bang teng hi leh, a poimawh pen bel Mikang gamkeek (British Imperialist) te Zogam hong tun uh ciang in ZOMI  te pen CHIN ci in hong ciamteh uh a, ‘record’ khempeuh ah CHIN min vive tawh ZOMI te hong ki ciamteh hi.

Tangval: Tua bang ahih leh Kawl ten CHIN hong ci masa, tua teh British ten CHIN tawh hong kipsak dan uh eive mw?

Pu Zo Mang: Tua lian hi. CHIN pen i tualsuak min, i Zo min hilo a, minam dangte’ hong piak hi.

Tangval: Tua bang ahih leh CHIN paikhia leng hi lel lo maw…?

Pu Zo Mang: Ka thugen ong zom sak phot…ka thugen a tawp dong na ngaih zawh leh tel siam pan ni teh.

British te hong lut tan un zong Zomite i vekpi in Chin Hills ah ki om lai hi. 1903 in British ten Manipur leh Chin Hills gamgi khen uhi. Tua zawh a sawt lo in ei Tedim Chin te’ pu leh pate Chin Hills nusia in lampi tuamtuam tawn in Manipur gam Lamka khuapi na tung uhi. Tua lai in khua om nailo ahih man in a ten’na ding uh khua ki saat tawm uhi.

Pu Khan Thuam Valte’ tapa Pu  Zen Hang in 1931 kum in  Lamka Nuai khua sat a, Bizaang lobuuk ci hi.

Pu Gin Thawng in 1932 Kum in Mata Mualtam khua na sat hi.

Pu Laang Neng’ Tapa Vum Suang leh a Sanggam ten 1945 kum in Singngat khua paam deuh ah khua khat sat uh a, Siimbuk (Pialmun) kici hi.

1946 in Laang Neng Ngaihte’ Tapa mah Kham Khaw Suan leh Pum Suan in Laamzang khua sat uhi.

1946 kum bei kuan lam in Pu Siem Gin Baite’ tapa Thang Za Tun leh a naupa Neng Suan in Panglian khua a sat uh hi

Zaang lian kici (tulaitak a New Lamka College veng mun) ah sawtpi a ten’ khit uh ciang in Govt. thupiakna (Zaanggam teng lo mun ding, mihing te mualtung ah teng ding, cih) mang in 1946  kum in Pu Khawi Pum Ngaihte kihem khia a, Tangnuam khua sat hi.

1954 kum in Pu Lam Khaw Lian Hatzaw’ tapa Go Za Lian leh atapa Lian Za Thang in Singngat khua kiang Paaldai lui gei gaalkap Camp, Lama Camp a ki cihna mun ah tawm vei kinga pak in tua pan in 1956 ciang in Dimmual khua sat uh hi.

1964 Kum in Pu Suan Za Gin in Lanva khua na sat hi.

Churachandpur Govt. High School a sem Pu Go Cin Khup in 1957 kum a apension ciang in kumpite(govt) inn a luahna mun Lambulane kici Headquarter veng nusia in Tedim Road 39 miles/Hatzaw quarter/ Laihan Veng peuh a kicih na mun ah gam golpi khat lei a, inn khat lam in teeng hi. Tua bang a Lamka Nuai leh Thingkangphai kikaal a gam awng teng ah amah bek a ten lai in tang khat kisa lua ahih man in Pu Go Cin Khup in Hih bang in la na phuak hi:

Sak Ciang Lamka

Khang ciang Singkangphai,

A lai a ngalliam hing e

Alaitak ah sau suang ing e,

Tung khuaimu bang khat tang a tuang hing e.. ci hi

 

Lamka khuapi a sat, a teeng masa taktak ei Tedim Chin te’ ihi hi. Khangthak te in hih thu thei le uh cin i Lamka khuapi na itna uh khang hanhan zo ding hi. Lamka khuapi pen i it mahmah ding, iki saktheih pih mahmah ding ahi hi.

 Tangval: Kalai, tuabang hi khong maw pu! Tedim Chin te Burma te ci a ong tawngtawng te khong ei khua satsa a teeng uh na hi phiangsan eivele mw..hih thu thei le uh ut tak ing…

Pu Zo Mang: Haha, tua pen no khangthak ten na hanciam mahmah uh kuul ve.

I thugen zom kik leng, ei Tedim Chin te’ pu leh pate lak a  Lamka tung masa pen Pu Zen Hang hi a, a tung a i gensa bang in 1930 kiim a tung hi kha ding hi. Lushei missionary te hang in Christian na suak uhi. Lamka ah Sawt sim tak hong ten’ khit uh ciang in khuavaak hong mu hiaihiai uh a, Biakna kipawlna, leitung vai ah kipawlna neih ding bang hong ngaih sun thei ta uhi.

Tangval: Tun a mong man dektak a ing eih pu!…

Pu Zo Mang:  Hmm… I Pawlpi min bang phuak mawk ding i  hiam, ci in khuak sa zen mah in na ngaih tuah uhi. Kawlgam i om lai in iki pawlna minte bang hi mawk hiam? cih hong lungngai uhi. Britishte’ hong phuahsak, Zomi khempeuh in phunlo, puamlo a lungdam tak a i saan min tampi hong ngaihtuah khia uhi: Chin Rifles, Chin Levy, Chin Battalion, Chin Labour Corps, Chin Hills, Chin State,  Chin Hills special Division, Chin Hills Regulation,…CHIN vive himawk lo hiam, cih hong mukhia uhi. Min tuam dang khat peuh ki minvawh leng Kawlgam a i sanggam teng tawh iki mansuah ding lau uh ahih man in, pumkhat ihih na a kip det na ding cih ngiimna in CHIN kicih ding hong lungngai uhi.

Zomite pen leitung minam khempeuh sung pan a ki it phadiak, a ki ngaina phadik te hi leng kilawm hi. Vaphual tawh a ki ciamteh itna haute hi hang. Kawlgam vaigam ah aki khen zenzen hang un ipu ipa te aki itna uh, aki ngaihnat na uh bei dek lo hi. Mimtang , taang tang ki phelhawm zah a ki itna mansuah nailo uhi. Lamka ah a ten’ zawh nung nangawn un Tedim khua ngai lua in la bang phuah ngaungau uh a, Zin leh leeng khat om leh Chin Hills leh Tedim Khua, i Tedim mipih te’ tangthu zak ding nak lawp mahmah uhi. Tedim khua mu kha lo te nangawn in la phuah zen uhi:

Thei bang a ka seen lai in, Sesum zong ka laizom te

Tong dong ing Dimtui pianlim, Zaalmang in zong man zel ing

Pupa satsa vangkhua hi e

Gaal dot dimtui aw…gal dondon in meel mu nuam ing

Lailung ah vaibang thaam den cia

Zotaang bang dam meel muh dong, Zaal mangpha

khawng peuh ci ngau-ngau uhi. Hizah a kingaina te ahih man un a mipih, a sanggam te uh tawh kiman suah ding a lauh man un a kipawlna min ding un zong Kawlgam a te’ hih dan etteh in CHIN cih hong zang uhi. CHIN BAPTIST ASSOCIATION, CHIN YOUTH ASSOCIATION, TEDIM CHIN STUDENTS ASSOCIATION, TEDIM CHIN UNION cih bang in hong phuan ziahziah uhi.

 

Tangval: Kalai, pu! I pu i pa ten CHIN kici min pen Kawlgam a asanggam te uh itna, lainatna tawh ana teel uh hizen maw!

Pu Zo Mang: Hi lua. Tua lian hi. A sanggam te uh hih dandan etteh, a sanggam te uh’ khekhaap zui a kingaihsun uh hi zen hi! Itna leh lainatna hang bek hi. Ki mansuah khak dig a lauh luat man uh ahi hi.

Tangval: Ei Tedim Chin ten hizah a i it leh amau bang hang a hizah a hong mudah mawk uh ai tam?

Pu Zo Mang: A hang khat om hi. British ten CHIN hong cih uh ciang in ei Tedim pau a zang Zomi te bek hong genna uh hilo in Falam, Khalkha mite tawh hong gawm khawmna uh ahi hi. CHIN = Tedim + Khalkha+Falam, hi mai hi.

Tangval: Khalkha na cih bang maw pu? Meh min maw? Vegetable nam khat peuh hileh kilawm sa ing…..  Falam bang a? Falam na gen leh ka lungsim ah India Flag palh salsal khawng ong kilang mawk!

Pu Zo Mang: Hahaha.. Ka tu, tun i buaina a point taktak tungta hang ei. Hih point lian ahi hi Kawlgam Zomi te leh Lamka Tedim Chin te i buai det na.

Tom gen mahmah leng, bang cik hun hiam a kipan in Kawlgam ah CHIN minam sung ah buaina piang hi. Biakna kipawlna vai a buaina leh buaina tuamtuam ahi hi. Tedim mite’n CHIN deih lo uh a, Kawlte’ hong simmawhna kam peuh deih lo ci in Falam , Khaklkha te piak bawl uhi. A dang ten zong CHIN min na deih tuan sam lo uhi. Ahih hangin i mipih Tedim mite mah na vanglian pen uh ahih man in thupai pen uh a, Falam, Khalkha te tung ah CHIN min aana tawh khusak uhi. Tedim kampau ten CHIN paikhia in ZOMI nakpi tak in hong pi bawl uhi.

 

Kawlgam ah hih bang vengvung teng  a pian’ hun lai in mobile phone, internet cihte om nailo a, kikawmtuahna haksa lua lai ahih man in Lamka ten bangmah ki theih pih vet lo in naupang melmawl bang in ki om mikmek lel hi. Hih bang hun laitak in Kawl gam a pan i Tedim mipih i sanggam ten vompi halung vei bang in hong hawk khum in hong ha liit khum uh a, no bang hang CHIN  kici phiang san, na sanggamte uh langpang in Falam, Khalkha te gum hi u teh, ong ci mikmek mawk uhi. Hih thu i zak ciangin lamdang sa lua in i am hai phial hi. Falam, Khalkha cih khawng i theih khak loh dan, meh min (vegetable) khawng kisa hi lai tazen hi. I mipih ten CHIN hizah a mudah in ZOMI hizah a ong pibawl na uh zong Falam, Khalkha te tawh aki muhdah luat man uh ahi hi.

Tangval: Ei’ CHIN iki cih na hang ong nak theih pih kei tak uh ei maw Pu.. I sanggam laizom teng i lainat man a CHIN na kici mah hi ve hang maw.. Falam, Khalkha te a meel a puam nangawn uh i muh nailoh, nak kisai khak loh lua mahmah hi ve hang maw

Pu Zo Mang: Hih CHIN leh ZOMI vai a buina pen Kawlgam buain ahi hi. India, Lamka ah Kum 50 val Zomi i hih kawm in Tedim Chin ihi a, buaina khat zong omlo hi. I pu Zo’ suan ihih nungsang Zomi ihi hi. Zomi Council nuai ah member ihih nungsang Zomi ihi hi. 100 percent Zomi ihi a, 100 percent ‘Tedim Chin’ ihi hi. Hih min nih tegel kitukalh peuhmah lo in a luang khawm helhel, tem leh tempaai bang ahi uhi.  CHIN leh ZOMI vai ah buaina cin vom cia zong ki neilo hi. A buai pen Kawlgam sung a om i Tedim mipih te hi.

Amau buai uh ahih leh kiniamkhiatna tawh Lamka ah hong pai in, ‘Sanggamte aw, Falam Khalkha te tawh hi bang buaina na nei mawk ung, CHIN nana kicih khak uh pen ong telsiam lua ung, nong it luat man uh hi…ahih hang in tu in thu leh la ki dang ta a, CHIN pen i lang te Falam, Khalkha te genna hi mawk ta hi. Hehpihna tawh ong telsiam unla , ma pang khawm ni… No a ding in haksa phial ta mah leh CHIN pen beisak ni…..khawng hong ci le uh, ngaihsutna khat om kha thei ding hi

Tangval: Tua zong haksa lai in um ing Pu. Kum 50val i na zatsa min, a zu a ham i thuak pih, nopna dahna i thuak pih sa min, i si gui ah belhta, …I ki pawlna min teng , i Jubilee suang phuhsa teng….. Kiniamkhiatna tawh damtak a hong gen hiathiat hi le uh zong CHIN pen ki mawk nutsiat zo ding in um kei lai ing

Pu Zo Mang: Haksa kha mah ding hi. Ahih hang in tua bang in kiniamkhiatna leh zahtkna tawh hong gamta takpi le uh ei Lamka Tedim Chin te pen gen hak lawmlawm ding in um keng

Tangval: Tua na gen bel ken zong um lel mah ing. A thangpaih huai khat bel, ei a buai kha hetlo, amau a buai zaw hi napi in, sanggamte aw ma pang khawm ni, ci a damtak a ki ho hiathiat omlo, CHIN na ki cih phiangsan uh…cih dan ngen a ong tawng phiangsan un, tua mahmah na sa ing.

Pu Zo Mang: Hih thu pen…Zomite’ vangsiat zong hi kha ve e, Kawlgam ah Democracy puksia in Military Junta/ Dictatorship in hong ki vaaipuak laizang uhi. Siamsinna (education) lam ah nakpi tak in niamkiat pah uh a, lai pilna nei om mel lo in ‘a keelpa tei’, ‘khawthang siampu’ ngen in pumdim mawk uhi. Hih in a alungsim uh tangzai sak lo in kawciik sak mahmah hi.

Tua man in a thugen a lagen na pan un zong ong thangpai saksak uh hi in mu ing. Pil hi le uh hih  min neu khat, amau sandan tawh a kibang zolo na thel khat tawh ong telkhial lawmlawm kei un teh. Pil hi le uh damtak in ong holim pih hiathiat ding uh a, TEDIM CHIN buaina zong sawtpi in veng zo ta ding hi. Tun tua bang hilo a , ui hai tot in hong tawng tazen uhi! Minam lian Zomi te hi hang, ci zaw lai uh.

Hih dan a alungsim neu det u leh maban ah hih khial kha ding uhi. Tun bel Kawlgam zong tawm kihong zaw deuhta in, a pil a siam, lungsim lian mahmah tawh vaihawm thei ding pilna nei hong pian khiat uh diehsak hang

 

Tangval: A lungsim uh kawciik na cih, ong gen tel dih sin aw

Pu Zo Mang: Mipi lungsim nei vetlo uhi. Zomi nampi pen Tedim pau a zang teng bek kipawlna hi het lo hi..cih thei kelkul napi un, ‘Tedim pau’ pen ‘Zo pau’ hi,.. tang cih mawk uhi. ‘Zo pau’ kici pen Zomi buppi, Zomi aki ci khempeuhte’ pau (Official language of th Zo people)cihna ahi hi. Hih thu a zak ciang un i sanggam Zou/Jou te tangtel sihtan bang lian uhi. Sihzang/Teizang ten a za nuam uh tam? Paite te lungkim ding maw? Vaiphei ten a thukim uh tam? Simte ten a nuam ding u hiam?

Dr. Vum Son Suantak laigelh “Zo History”  leh Rev.Khup Za Go’ laigelh “Zo’Chronicles” te en leng nak lungsim pici’n peuhmah uhi. Tulai a ZOMI gengen a Tedim pau lo peuhmah a huap zolo mite’ ngaihsut na tawh lei leh van in kikhia hi. Sia Khup Za Go in “Zo’ Chronicle” kici a laibu gelhna ah lungsim picing tak in ZOMI sung ah minam tampi tak hel a, Assam gam a Dimasa minam te nangawn huai lut zen hi! ZOMI in zaa huap sak lua mahmah a, tulai a Zomi fanatic te’ paizia tawh i et khawm ciang  in kikhia lua hih man in nuinui kha zezen hi. Sia Khup sang in Pu Dr. Vum Son in mi tam huap zaw lai, khauh pai zaw lai tazen uhi!.

 

I sanggam te pen hih bang a lungsim kawciik tawh a paisuak u leh midang khempeuh in taisan ding a, amau Kaawlgam sung a om Tedim pau a zang teng bek Zomi hikha ding uhi. Falam-Khalkha te tawh gal leh sa bang khin zo, tun Sihzang te leh Zou/Jou  te a khah suah lailai u leh pen a maban uh thawmhau huai mahmah ding hi. Ka sang kah pih Sihzang nungak khat in, “ Ko sihzang numei te pen, Tedim mite’ innsung a ka mo thak ding uh ka nu le pate un a hithei tan in hong phal lo uhi” hong ci mawk hi!

 

Tangval: Mawk peuhmah… Hmm.. Pu, Den a na gen..Tedim khua mu khalo te nangawn in la phuah ..nong cih leh thu khat phawk ing. Amau Kawlgam a teeng te sang in ei Lamka a teng ten’ Tedim Khuapi it zaw, ngaina zaw tawh kibang phial sa mai veng aw..

Pu Zo Mang: A hang (reason) om hi:

Tedim khua a Guite hausa nunung pen pu Pu Mangsum Guite hi a, a tupa pa Pu Mang Gin Hatlang tawh  kisia uh ahihman in Pu Mang Sum in Tedim nusia hi.

Tedim khuapen gaal leh sa in nawk den a, Sak gaal, khang gaal  in na nawk tawntung ahih man in kip zo mahmah lo hi. “Tedim khuasung ah Tap sagih vei ki luak a, Khuamtaw sagih vei ki khawh hi”, ci uh hi. Pu Mang Sum’ paikhiat  khit ciang in Pu Mang Gin in zong a zi a tate a koih na Rallang khua ah pai in amau te va la ding in aki thawi ciang in Tedim khuasung  upa ten, “Sak gaal khang gaal tam hi, koimah ah pai ken, ko bek kimuang lo hi ung” ci in kho uh a, ahihhang in Pu Mang Gin in,“Ka om loh kal a sakgaal khang gaal na lau uh leh,  Mualbem a Sukte innpi pa Khan Thuam’ Tapa Kam Hau na sam un” ci in nusia hi.

 

1810 kum in  Pu Khoi Lam Hatzaw makai in Tel Khat Thawmte leh Gen En Lethil te in Pu Mang Gin’ vaikhakna bang in Mualbem ah pai in Kam Hau Sukte pen Tedim khua ah Hausa sem ding in va sam uh hi. Kam Hau in zong na thukim pih  a, Ukpi pa Kam Hau Sukte ci in kisam hi.

Pu Kam Hau Sukte’ nuai ah Tedim khua a Hausa upa sem te hih bang ahi uh hi:

1.Kam Hau Sukte – Ukpipa

2.Khoilam Hatzaw — Thu leh la vaanpi

  1. Mang Gin Hatlang — Gal leh sa vaanpi

4.Kim Thuam Naulak—Hausa upa

5.Tel Khat Thawmte—Hausa upa

6.Pau Am Samte—Hausa upa

7.Gen En Lethil–  Hausa upa

8.Pau Vum Sukte— Hausa upa

9.Kai En Hatlang — Hausa upa

 

Ki thutuak in vaihawm siam mahmah uh ahih man in Tedim khua kip in khangto mahmah a, Gaal in zong nawk ngam nawn het lo in mihing zong kibehlap a, inn 300 pha pah uh hi. Pu Kam Hau sukte, Pu Khoi Lam Hatzaw leh Pu Mang Gin Hatlang te  ki tuak lua mahmah uh ahih man in Vaiphei te in la khat phuah uh a:

 

Sinthu Soi ding Tual On’ pa (Pu Khoi Lam)

Dokim’ tu lu Am Thang’ pa aw,(Pu Mang Gin)

Vannuai lutsial a tunna Za Tual’ pa aw’(Pu Kam Hau) ci uh hi

 

A tung a ka gen, Ukpi’pa Pu Kam Hau Sukte’ nuai a “Second- in- command”, thu leh la vaan pi pa Pu Khoilam Hatzaw pen ei Lamka Tedim Chin te’ pu khat ahi hi. A suan leh khaak te pen tun New Lamka Go Cin Khup veng a teeng uh hi.

La phuk te in: Gaaldot Dimtui aw/ Lailung ah vaibang thaam den cia/Zaalmang in zong man zel ing/Pupa satsa vangkhua hi e  ana cih ngaungau khawng uh a kilawmsak na a amawk phuah hilo hi. History limtak thei leng i satsa Tedim khua pen i ngaihnat ding mah ahi hi. Pu Khoi Lam te pawl pen siang gen leng Ukpi’pa sang nangawn in Tedim khua ha ‘Senior’ zaw hi mawk uhi. Ukpipa ava samkhia, ava cial, thuvaihawm amau pawl hi mawk uhi. Tua ahih man in ei Tedim Chin te’n Tedim Khua i hici it khakna pen thu lamdang hilo hi.

Tangval: Hih nong gen leh Tedim khua ka muh nop thasuak, haha. Tukum va zin teitei ning

Pu Zo Mang: Khat hong gen lai ning.

British ten Zogam, Chin Hills vai hawm ding hong kipat uh ciang in  Hau Cin Khup Sukte in Tonzang gam uk ding a, apu( anu’ U)  Gin Za Thang Hatzaw in Tuipi gam teng  uk ding hi, cih kigelhna  laipi (document)  kipsak uhi.  Hau Cin Khup in Ukpi zaa ngah pah in “Tonzang innpi pa, Tonzang Ukpipa” kici hi. Apu Gin Za Thang Hatzaw in a laipi (document) kisia sak kha ahih man in Ukna zaa neithei lo hi. June 9, 1891 kum ciang in Pu Hau Cin Khup sukte in  Tonzang gam bek hi lo in  Tedim gam ah a Pu Kam Hau Sukte’ Ukpi zaa zong ngah lai  hi.

 

Hau Cin Khup Tonzang gam bek hilo in, Tedim Ukpi  zong a suah theihna zia hih bang ahi hi: Ukpipa Kam Hau’ in tapa nih Khaw Cin leh Hau pum(Hau Cin Khup’ pa) nei hi. Hau Pum Pen Hualngo gaal ah sipah a, Hua Cin Khup tagah baih lua ahih man in a nu Tel Ciin in a U Gin Za Thang Hatzaw’ inn, Tonzang  ah nawkik pih a, tua tak ah Hau Cin Khup pen apu Gin Za Thang’  tapa nihna, a ki khangual pih, apu no  PUM ZA KHAM tawh khangkhia khawm hi.

 

Hih Pu Gin Za Thang Hatzaw pen ei Lamka Tedim Chin te sung pan Hatzaw beh te pupi khat ahi hi. Atapa Pum Za Kham pen Singngat Sub Division sung a Tonglon khua sat pa hi. Hih thu te limtak ngaihsun leng Tedim Chin te pen Ukpipa Hau Cin Khup nangawn a khankhiatna te hi mawk hi hang. Ei Tedim Chin te sang a aki ZOMI ak zaw te pen suihsuah huai lel hi.

Ukpi pa Pu Hau Cin Khup’ zi pen Pi Vung Khaw Man hi. Vung Khaw Man’ minphuah Man Tuah Kim hi. Tedim gam a om te leh Lamka Tedim chin te kituah khawmna a aphuah ai kha tam? Hih Ukpinu’ minphuah Pi Man Tuah Kim pen Tangnuam, Lamka a om Pu  Khup Khaw Zam Ngaihte  tawh kiteeng a, tuu leh ta tampi tak nei in nungzek in hong beisan a, Tangnuam hanmual ah kivui hi.

Tangval:  Mawk peuhmah! Ei Tedim Chin te Zomi bulpi taktak te kihi mawk lo maw!

Pu Zo Mang: I Zomi hihna pen hizah a kip ahi hi. Tedim Chin te Zomi hilo hi, cih proof  thei a om leh leitung ah Zomi kici kuamah om nawn lo ding hi.

Hizahta a Zomi kip kihi na pi in, Mi pawlkhat liinglawng in , I Pawlpi min CBA nangawn ong laih sawm tazen mawk uhi.

Tangval: I pu Zo’ Suan te ihih nung sang, Zomi Council nuai ah Zomi member ihih nungsang bang hang Zomi taktak kisa lo ihi zen tam maw, ci mahmah ing. Hizah a History hoih neite ki hi lai tazen!

Ai’h leh pu, tawl mahmah ta ding in ong um ing, ka lungdam lua thu tampi ong hilh cin…ong na ciah san phot mai lo di ka hia maw..

Pu Zo Mang: Kei zong ka kisil hun pian ta e. Hih phalbi vot nuai ah nitum ma ka kisil kei leh kisil ngam nawn kei mawk ning…tu a zah ci phot mai lo dia mw

Tangval: Ka lungdam lua Pu. Kong dot nop tampi omlai, khatvei ong pai kik ding kahi aw

Pu Zo Mang:  Kingah lua ei, Ka tu.

***** BEITA *****

Hih pu Zo Mang te putu’ tangthu in hong phawk’ sak thute :

  1. Lamka a om Tedim Chin te Pen Zomi bulpi te hi hang
  2. Tedim Chin te pen Kalwgam a Tedim khua phut kip te hi hang
  3. Tedim Chin te pen Lamka Khua sat te hi hang
  4. Tedim Chin te’ Zomi hihna pen i Pu Zo’ suan te ihih man hi. Zomi Council ah member ihih man hi. Burma a Tedim pau a zang Tedim mi hi kei ung, Zomi bek hi ung a kici mite’ hong thukim pih man a Zomi ki hi pan, cih bang hi dek neng lo hi. Amau hong nial man a i Zomi hihna a bei ding hi tuan dek neng lo hi. Sia Pum Za Thang’ kammal kawm leng, “Kisai louuuuuuuu..kisai louuuuuuu”

Thu khup na ding in, Bang hang a Lamka Tedim Chin te in CHIN min pai khia lo ding hiam:

  1. CHIN min pen ei Lamka ten gitlohna leh mi langpan’ nop man a kizang hi laizang lo a, itna leh lainatna lah na a kizang ahih man in, i ki suanlah pih ding bangmah om kikeuh lo hi. Limtak en leng ZOMI kici pen mi dangte (Lai mi, Falam, Khalkha, mite)lang pan’ nop man ong thahat vengvung tawh kibang zaw hi. Nidang aki tap khap ma un ZOMI peh hizah in tha hat het lo hi. I paidan te limtak en leng cidam huai i sa hiam?

Kidop huai hi. Singkung cidam lo in gah limci gah ngeilo hi, Topa Jesu in ci ngei hi.

 

  1. Job Thawngno’ thugen, “ Sia Pum Za Thang in, Tedim mite’ kipum khat theih loh dan pen annkhing lom khawp theih loh tawh kibang hi” ci hi. Tutung buaina a CBA minkheek ding a deih te pen Kawlgam Tedim mi (Zomi bek hi ung, aki ci te) maivil nopna hi peuhmah hi. I maivil sawm te annkhing lomkhawm theih loh tawh kibang mawk leh ei bang suak ding? Pawl pi ki tam saksak mai, pawlpi thuanphuan mai, kipawlna thak phuan phuan mai, kitap khapna pen baihsak mahmah uhi. Hih bang mite tung pan in bang lam en ihi hiam?

Kipawlna tuamtuam tampi tak genloh, hih kipawlna  neu-neute’ kikhai khopna ding in Leitung bup Zomi kipawlna bekbek zong nam 4 val khong om tazen hih tuak hi! Sia Do Khup (Khitui Gospel) in , “A tawpna teh, ‘Leitung bup Zomi kipawlna’  te’ ‘kipawlna’ cih khat a om kuul in teh, ci giap hi.

CHIN paikhia in ZOMI tawh i pawlpi min na laih hang un kua lungkim sak zo ding in kingaihsun mawk nahi uh hiam? ZOMI kipawlna hizah om lak ah, khat na lungkim sak u leh a dang teng na gal uh suak lian ding hi. Na ZOMI uh pen ko’ ZOMI pen hi kha kei, ci in hong tawng veve ding uhi.

CBA pawlpi min kheng ding vai hawmhawm ten, na tawm ma in na tukna ding uh mu masa un.

Annkhing lomkhop theih loh.

 

  1. Kawlgam leh Mizogam ah a keelpa tei, a mot paupau mi pawl khat in ‘Lamka Tedim Chin te ZOMI hi kei u teh, ong cih man in ei sung ah mi gina lo pawlkhat liinglawng pah in i Pawlpi min CHIN Baptist Association nangawn hong khek sawm tazen uhi. Hih bang a alinglawng mite ong hanthawn ning:

I Pu Zo’ Suan te ihih man in Zomi hi hang. Mualdawn, Zo dawn a teeng (High landers) ihih man in Zomi te hi hang. Zomi Council nuai a kipawl khawm nam 9 teng Zomi hi hang.

Dr. Vumson Suan tak in “Zo History” a gelhna ah,

“ The people in Tedim, Lamka, Falam, Mizoram, South Haka and part of  matupi call themselves “Zo” – for instance – Zomi, Yo,  Zo, Mizo,  Zotung,  Laizo, Zokhua.” na ci hi.

Pu Vumson in Lamka te Zomi ihih na nak tel mahmah lel hi. Tua ahih leh ei Tedim Chin ten mihai bangma theilo, keelpa tei, kipil sak a mot paupau mite’ thugen um zaw ding maw ahih kei leh Zomi te’ lak a mipil penpen khat ahi Dr. Vumson thugen um zaw ding? Pu Vumson pen nak pil lua ahih man in Kawl Kumpi nangawn in kihta hi! kici zen hi.

ZOMI hih khak loh ding lau a CBA min kheek sawm te aw, khanglo ta un.

 

  1. A tawpna leh a poimawh pen ah, Lamka Tedim Chin te pen supna, taan na ding mun nangawn ah a citak viuveu, a dingkip viuveu ki hi a, hamphatna neu no khat peuh delh in ,meikhu lian lamlam bawh, a liing lamlam bawh te ki hi dek neng lo hi. Supna ding mun nangawn ah Cihtakna leh Kip ngiu-ngeuna (honesty and integrity) len kip den te ihi hi.

 

Lamka ah Paite honpi’ kawmkal ah, kum 100 phial ong ki valhcip lo in i survive viuveu na bang hang hi ding hiam? Tedim Chin te i cihtak tiltel na hang ahi hi. A survive bek hilo in Khangthak te’ sung ah Tedim Chin sentiment hat deuhdeuh zawmah hi. Cihtakna tawh pang tiltel in, hamphatna ding lamlam bawh lo in, minam lianlian peuh pakta tuan sese lo in, meikhu lian lamlam bawh se lo a i om na pen i lawhcin’na thuguuk hi.

 

Mizogam Zomi te leh Kawl gam Zomite pen Lamka Zomit, ei Tedim Chin te bang lo uh hi. Huih mutna lam peuh a awn pahpah in puk pahpah lel uhi. Ei bang a cihtak na neilo Mizogam Zomi te bang tun ‘Paite’ suak khin zen uhi. Ei a Paite khuukpi sung a omten zong i ‘Tedim mi’ hihna leenkip zo buang hi hang, amau a gaal a om te Paite na suak zaw sop mawk uhi. Tedim pau kalkal anapi in Paite hi ziau uhi. Hih bang mite ‘Meikhu lian bawh’, kici hi.

 

Paite aki cih loh kal un Lushei pau in pau cihtak in pau uh a, innsung nangawn ah zang in a tu a tate un ei’ pau sang in lushei pau ngaina zaw sak tazen uh hi.  A Zomi min teng uh Mizo min tawh laih uh hi. Ki Mizo sak lua mahmah kimlai Burma ZOMI te’ hu ging khat hong ngaih zek ciang in a zaal zo nuam in Ki Zomi sak mahmah leuleu uhi. Paite hi zel, Mizo hizel, Zomi hi zel,.. hih bang a identity kician a neilo, a liing lamlam a bawh mite pen mi gina in ki sim ngeilo hi. Mikang paunak lui mahmah khat in “Rolling stone gathers no moss” ci hi.

 

Kawlgam Zomite zong Mizogam Zomite tawh ki gamla lo. Lamka ah ong lut in ong teeng uh a, a kum zong ki vei man lo in Paite pawlpi EBC ah kipia pah, YPA member hi pah in siam lo pipi in Paite pau pah vaivai mawk uh hi. Tun a tu a ta te uh Paite ciik mahmah suak mang khin uhi. Mit siip huai peuhmah in i hatang thak tenten hi.

 

Lamka ah Paite te tawh kum 100 phial ana teengkhawm Tedim Chin te pen tu dong in Tedim mi hihna lenkip lai in, khauh pai deuhdeuh zawmah hi. Minam, pau leh ham a it taktak te om dan ahi hi.

Thukhupna: Tua ahih man in Tedim Chin kici in beini nei ngeilo in khauh pai deuhdeuh ding a, Tedim Chin a paallut ciang in ZOMI a paal lun sa hi mai ding hi.

ZOGAM, ZOMI’ KHAN KUMKHUA SAWT HENLA, TEDIM CHIN NUNGTA TAWNTUNG TA HEN!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*