March 19, 2019

KUAMAH THADAH OMLO HI.

December 9, 2017 admin 0

Tahuan lak ding na thasial hiam, zingsang lol ding na ngap kei hia, lupna tung pan thawh ding na lin hiam, nasep dingte kimangngilh bawl na zongsang hiam? Hun kiciantak zuzolo, kisil nangawn sawl denkei […]